AJAKIRJA UUDISKIRI 6/2024

 
 

AJAKIRJAS

Uued lood veebis

 
 

Mainumbri artiklid

Mai lõpus ilmunud Sotsiaaltöö numbris (2/2024) sai lugeda artikleid integreeritud toest lastele, kriisivalmidusest ja teistel teemadel. Loe numbri tutvustust

 
 
 

Kutsume sotsiaalvaldkonna asutusi ja kohalike omavalitsusi jagama oma häid kogemusi töötajate tervise ja heaolu edendamisel! Artikliettepanekuid ootame meiliaadressil ajakiri@tai.ee.

 
 

Paberil ajakirja saavad tasuta tellida sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused ja teenuseosutajad, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, kutse- ja kõrgkoolid ning raamatukogud, sotsiaalvaldkonna töötajad ja üliõpilased. 

 
Telli paberil
 
 

TERVISE ARENGU INSTITUUDIS

Tervise arengu instituut (TAI) viib Eestis ellu veebiuuringu, mille eesmärk on saada täpsem ülevaade narkootikumide tarvitamisest.

 

Kampaania „Alkohol põhjustab vähki“ suurendab inimeste teadlikkust alkoholiga seotud vähiriskidest. 

 

TAI pälvis märgise „Austame erinevusi“. Märgist annab välja Eesti inimõiguste keskus koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

 

Terviseinfo uudiskirja uudised

 
 

ESTA UUDISED

Kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide esimene lend lõpetas arenguprogrammi. Mitmekülgses viie mooduliga programmis osales 20 KOV sotsiaalvaldkonna juhti kogu Eestist. Programmi rahastati sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektist.

 
 
 

Kohtumistel Eesti linnade ja valdade liiduga ja sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksusega vahetati infot ja arutati koostöövõimalusi.

 

Kevadiste teemapäevade kokkuvõtted

 

10. mail toimus esimene üle-eestiline tegevusjuhendajate võistlus.

 
 

HUVIKAITSE

Eesti puuetega inimeste koja (EPIKoja) pöördumine seoses rehabilitatsiooniteenuste reformiga

 

EPIKoja vastuskaja Riigikontrolli aruannetele riigi ja kohalike omavalitsuste tegevustest erivajadustega inimeste toetamisel

 

EPIKoja arvamus töötuskindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusele


Lastekaitse liidu üldkogu pöördumine: Mida rahutum on väline maailm, seda olulisem on kodurahu

 
 

SÜNDMUSED JA KOOLITUSED

Rohkem sündmusi leiad Sotsiaaltöö sündmuste kalendrist

 
 

ÜLIKOOLIDES

Jätkub vastuvõtt ülikoolide ja kõrgkoolide sotsiaaltöö ja lähedastele erialadele.

 

Tartu ülikooli ühiskonnateaduse instituudi ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži mikrokraadi programmidesse saab registreeruda 21. augustini. Valik on lai, ulatudes infovastupidavusest kogukondade arendamiseni ja teenuste disainini.


Tallinna ülikoolis sügisel algavate mikrokraadiprogrammide hulgas on lastekaitse, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, aga ka perekonna- ja pärimisõigus ning võlgade menetlemine.

 
 

SOTSIAALMINISTEERIUMIS

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarvet kärbitakse tänavu 13,5 miljoni euro võrra. Kärped puudutavad ka sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste, sh perelepituse, rehabilitatsiooni ja asendushoolduse tugiteenuste eelarvet ning sügiseks kavandatud strateegilise partnerluse taotlusvoorusid. Vt täpsemalt lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskirjast. 

 

Allkirjastati Šveitsi-Eesti koostööprogramm, mille raames toetatakse aastatel 2024–2028 sotsiaalse kaasatuse suurendamist. Tegevusi viivad ellu neli ministeeriumit. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel kaasajastatakse sotsiaaltöötajate ja laste heaolu spetsialistide tasemeõpet ja kvalifikatsiooni ning arendatakse neile suunatud tuge ja täienduskoolitust. 

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tutvustas aastakõnes Riigikogus pikaajalist visiooni sotsiaalkaitsevaldkonna arengust.

 

15.–16. mail toimus Genfis ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmise hindamine, kus Eesti riigi delegatsioon andis põhjaliku ülevaate riigi tegevustest laste õiguste ja heaolu tagamisel.

 
 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIS

Sellel aastal täitub 15 aastat sotsiaalkindlustusameti lasteabi teenuse osutamisest. Seda sündmust tähistati 1. juunil konverentsiga „Koos on hea!”.

 
 
 

Sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi koostöös valminud ISTE projekti, erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste mõju analüüs (2024) kinnitas, et inimese jaoks ei ole oluline, mis süsteemi kaudu inimene teenust saab, kuid üle poole uuringus osalenud kohalikest omavalitsustest ja teenuseosutajatest eelistaks aga jätkata ISTE mudeliga.

 

Märgukiri: kohalikul omavalitsusel on õigus eestkostjana lubada lapsel kasutada enda teenitud töötasu nii, nagu laps seda soovib

 

Maist septembrini MTÜ Sa Suudad ja projekti „i-RESTORE 2.0” osana moodustatud noortekogu koostöös korraldatud kampaania kutsub noori lahendama konflikte ja õigusrikkumisi taastava õiguse abil.

 

Ajaveebis

 
 

SEADUS / EELNÕU

Jõustus seadusemuudatus, mis võimaldab rohkem kui kaheks kuuks haiguslehele jäänud inimestel osalise koormusega või kergemaid ülesandeid täites tööle naasta ning saada seejuures haigestumise eelset töötasu.

 

Riigikogus läbis esimese lugemise lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, mille eesmärk on varakult märgata ja toetada abivajavaid lapsi ning parandada eri valdkondade koostööd. Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele luuakse jätkusuutlik tugiteenuste süsteem. Loe ka pressiteadet

 

Valitsus saatis Riigikokku õppimiskohustuse ja kutsehariduse reformi seadusemuudatused. Loe ka pressiteadet.

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo saatis kooskõlastusringile soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu

 

Valitsus saatis riigikokku rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Seadusega kehtestatakse kõigi osaliste – riigi, omavalitsuste, organisatsioonide vastutus ning ajakohastatakse nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks.

 
 

HANGE

TEHIK kuulutas välja 12 miljonilise raamhanke sotsiaalkaitse infosüsteemi arendus- ja hooldustöödeks järgmiseks neljaks aastaks.

 
 

AVATUD TAOTLUSVOORUD

Taotlusvoor Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine on avatud kuni eraldatud raha lõppemiseni, kuid mitte kauem kui aasta lõpuni. 

 

Riigieelarvelise meetme Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele taotlusvoor on avatud kuni eraldatud raha lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 30. novembrini. 

 
 

ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHAD

Politseiametniku pension

Ajateenijale määratud toimetulekutoetus

Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kooskõla põhiseadusega (koos lapsega haiglas viibiva hooldaja majutus) 

Sotsiaalteenuse tasu ja käiberaha

Ettepanek viia töövõimetoetuse seadus põhiseadusega kooskõlla

 
 

TERVIS

Teraapiafond, mille kaudu on perearstid saanud oma patsiente suunata kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule, on sellest aastast tervisekassa hallata. Alates juulist saab perearst suunata patsiente ravikindlustuse rahastusel vaid tervisekassa lepingupartneri juurde.

 
 

PROJEKT

NULA inkubaatorisse pääses 2024. aastal kümme uudset algatust, teiste seas nutirakendus lahku läinud vanematele, uudne programm suure riskikäitumisega noorte toetamiseks, avalikud taarariiulid ja tööle naasvaid emasid toetav programm tööandjatele.

 
 

UURIMUSED JA ANALÜÜSID

Omavalitsuste tegevus erivajadustega inimeste toetamisel (2024). Kontrolliaruanne. Riigikontroll

 

Rahvatervishoid ja turvalisus kohalikes omavalitsustes. (2024). Tervise arengu instituut. Loe ka tutvustust

 

Üks vanem mees (Harjumaa meeste üksildus ja sotsiaalne osalemine vanaduspensionile üleminekul) (2024). Tallinna ülikool MTÜ Kuldne Liiga tellimusel.

 

Abuladze, L. (2024). Social Resources and Health Outcomes of Middle-Aged and Older Populations. (Kesk- ja vanemaealiste sotsiaalsed ressursid ja tervis). Doktoritöö. Tallinna ülikool. Loe ka tutvustust: Doktoritöös selgus, et suurem suhtlusvõrgustik mõjub hästi naiste elulemusele

 

Sakala, K. (2024). Antisocial behaviour and monoamine oxidases (Antisotsiaalne käitumine ja monoamiinide oksüdaasid). Doktoritöö. Tallinna ülikool Loe ka tutvustust: Doktoritöö uuris antisotsiaalse käitumise riskitegureid

 

Paron, K. (2024). Child-patient autonomy: interplay between normativity and relationality. Doktoritöö. Tartu ülikool. (Lapspatsiendi autonoomia. Otsides tasakaalu normatiivse ja suhetekeskse lähenemise vahel.) Loe ka tutvustust.

 

ISRD4 uuring Eestis (noorte hälbiva käitumise uuring) (2024). Tartu ülikool justiitsministeeriumi tellimusel. Loe ka tutvustust

 
 

STATISTIKA

Sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika: toimetulekutoetust maksti 2023. aastal 19 592 leibkonnale ja rahuldati 110 247 toimetulekutoetuse taotlust. Arvestuslikult sai üks leibkond aasta jooksul toimetulekutoetust 5,6 korda. Kokku sai 2023. aastal toimetulekutoetust 2,7% Eesti elanikest.

 
 

Joonis. Kohalike omavalitsuste jaotus toetuse keskmise suuruse järgi ühe taotluse kohta, 2022 ja 2023

 

Statistikaamet: Eesti elanike oodatav eluiga oli mullu läbi aegade kõrgeim, tervena elatud aastate arv aga vähenes

 

Statistikaamet: Töötute arv aasta esimeses kvartalis suurenes

 
 

MATERJALID

Heateo Mõjuraport #3. Heateo Sihtasutus. 

Kuhu kadusid lapsed? (2024). Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna teemaleht nr 7

Projekti „Targalt internetis” materjalid koolidele, lasteaedadele kui ka lapsevanematele

 

Raamat

Aru, J. (2024). Alla 65 keelatud. Kirjastus Otto Wilhelm.

 

Ajakiri

Noortevaldkonna ajakiri MIHUS, mai 2024. 

 

Artikkel

Taskuhääling

Blogipostitus

Toimunud sündmuste materjalid

Üleeuroopaline taastava õiguse konverents keskendus julgeolekuolukorrale maailmas.

 

Sarja „Samal poolel – lapse poolel” seminar lastekaitsetöötajatele keskendus haridus- ja sotsiaalvaldkonna koostöö teemadele.

 

Veebiseminar Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?

 

Kümnes üle-eestiline sotsiaalpedagoogige teaduskonverents

 

„Distantsilt targemaks” veebiseminarid

 
 

MEEDIAKAJASTUSED

Aljona Kurbatova: uimastisõltlasi saab vanglas olles päästa küll. Aga selleks peab riik ka pingutama. Eesti Päevaleht, 09.06

 

Perelepitus. Vikerraadio Huvitaja, 06.06

 

Maarja Krais-Leosk: vähem bürokraatiat aitab raha vabastada teenuste jaoks. Vikerhommik, 05.06

 

Lapsest täiskasvanuks: mis on ühiskonna roll tervemate kodanike kasvatamisel? Postimees, 01.06

 

Lastekodud on pungil. Mõningaid neist lastest ei oota oma perre mitte keegi. Postimees, 31.05 (tasuline artikkel)

 

Hanna Vseviov. Muudatused rehabilitatsioonisüsteemis. Vikerraadio Uudis+, 28.05

 

Oleg Ananjev oskab sotsiaaltöötajana oma elu ja lähedasi rohkem väärtustada. Põhjarannik, 23.05

 

Aasta hooldustöötaja: hooldaja töö on raske, aga mitmekülgne. Med24, 21.05 (tasuline artikkel)

 

Aasta sotsiaaltöötaja Kaili Käesel-Maastik: kogu aeg küsitakse, kuidas ma jaksan. Järva Teataja, 18.05 (tasuline artikkel)

 

Kriisihoolduspere. Vikerraadio peresaade „Elutoas”, 16.05

 
 
 
Telli uudiskiri
 
Saada kolleegile või sõbrale
 
 

© 2024 Tervise Arengu Instituut