AJAKIRJA UUDISKIRI 3/2023

 
 

AJAKIRJAS

Uued lood veebis

Sotsiaaltöö veebruarinumbris (1/2023) kirjutati hooldereformist jt alanud aasta sotsiaalvaldkonna proovikividest, uute tööviiside katsetamisest ning sellest, kuidas särasilmseid inimesi raskes ametis hoida. Numbri persooniks on erihoolekande valdkonna koolitaja ja tegevusterapeut Monika Salumaa. Loe ka tutvustust

 
 

Ootame tagasisidet ja artikliettepanekuid järgmistesse numbritesse! 

 

Ajakirja saab piiratud kogusel tellida ka paberil. Eeskätt on see võimalus mõeldud kohalikele omavalitsustele, sotsiaalvaldkonna asutustele ja raamatukogudele.

 
Telli paberil
 
 
 
 
 

TERVISE ARENGU INSTITUUDIS

Tervise Arengu Instituudi aastapreemia pälvis vanemteadur Kenn Konstabel. Aastal 2022 avaldati tema juhtimisel Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu tulemused, mis pani aluse järjepidevaks seireks. 

 

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (2022) andmetel on viimase nelja aastaga noorte hinnangud oma tervisele, eluga rahulolule ning peresuhetele varasemast halvemad ning iganädalaste tervisekaebustega on kimpus 78% vastanutest. Kui poiste tervisekäitumises on näha positiivseid muutusi, siis tüdrukute seas on murettekitavaid suundumusi nii e-sigarettide tarvitamises, aga ka vaimse tervise probleemide osas.

 
 

TUNNUSTUS

Marge Viska pälvis Raplamaa sotsiaaltöö auhinna. Viska on töötanud sotsiaalvaldkonnas 1997. aastast ja aastaid juhtinud Märjamaa valla sotsiaalosakonda ning maakonna sotsiaalprojekte. 

 

Sotsiaalministeerium tunnustas tegusaid tervisedendajaid.

 
 

VAIMNE TERVIS

21. veebruaril avaldati Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu” (peatoimetaja Merike Sisask). Aruannet esitleti Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse aruteluna

 

Sotsiaalministeeriumis valmis Vaimse tervise tegevuskava 2023–2026, mis seab lähiaastate tegevustele eesmärgid. Tegevuskava tugineb rahvusvahelistele suunistele ja Eesti valdkondlikele dokumentidele. Selle alusel koostab sotsiaalministeerium valdkondlikud tööplaanid ja planeerib ressursid.

 
 
 

Veebruaris avanesid 2023. aasta taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt rahalist tuge piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel.

  • Vaimse tervise teenuse toetusele on õigus kohalikul omavalitsusel (KOV), kes soovib oma elanikele pakkuda psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu.
  • Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus on mõeldud KOV-ile ja esmatasandi tervisekeskusele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga.

Lisainfo sotsiaalministeeriumi veebilehelt, taotlemine Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna kaudu.

 
 

SÕJAPÕGENIKE TOETAMINE

Märtsis tuleb ligi 17 000 sõjapõgenikul Eestisse jäämise korral pikendada ajutist kaitset. Õigeaegsel pikendamisel ei ole vaja sotsiaalkindlustusametisse hüvitiste ja toetuste jätkumiseks pöörduda, sest need pikenevad automaatselt.

 
 
 

Ukraina sõjapõgenikele sotsiaalkorterite soetamiseks või renoveerimiseks taotles riigilt toetust 53 kohalikku omavalitsust.

 

Infotelefon 1247 aitab Ukrainaga seotud küsimustega.

 
 

ESTA UUDISED

Rahvusvahelisele sotsiaaltöö päevale pühendatud sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate tunnustamise üritus toimub tänavu 21. märtsil Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Üritust on võimalik jälgida veebi vahendusel, vaata kava

 

ESTA sotsiaalnõunik Liis Koppel kirjutab Postimehe arvamusloos Sotsiaalvaldkond kui terviklik võrrand, kus iga muutuja kannab võtmerolli üldhooldusteenusest ja selle kvaliteeti mõjutavatest asjaoludest.

 

Sotsiaalvaldkonna mentorlusprogrammi on võimalik kandideerida 16. märtsini. 

 

Kutseuudised

Dokumentide vastuvõtt sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja kutse

taotlemiseks kestab 26. märtsini. Esmakordselt on võimalik kutset taotleda Spoku keskkonnas.

 

Tugiisiku kutse taotluste vastuvõtt kestab 27. märtsist 16. aprillini, hooldustöötaja kutse taotluste vastuvõtt 3.–9. aprillini, lapsehoidja kutse taotluste 17. aprillist 7. maini.

 

ESTA tegemistega saab ennast kursis hoida FB-lehe, kodulehe ja Instagrami kaudu.

 
 

HUVIKAITSE

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske toetas Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamust, et vanaduspensioniealisi puudega töötajaid diskrimineeriv töölepingu seaduse säte, mis ei näe ette neile pikendatud põhipuhkust, vajaks muutmist.

 

Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku nõustamisprojekti „Hea nõu lastega peredele!“ raames sai 2022. aastal tasuta õigusnõu 133 peret. 

 

Lastekaitse Liit alustas videoloengute sarjaga lapsevanematele. Esimese loengu teemaks on „Mida teha, kui lapsel on digisõltuvus”.

 
 

SÜNDMUSED JA KOOLITUSED

 
 
 
 
 

Rohkem sündmusi leiad Sotsiaaltöö sündmuste kalendrist

 
 

SOTSIAALMINISTEERIUMIS

Vabariigi Valitsus kinnitas heaolu arengukava, millega seatakse strateegilised eesmärgid pere-, sotsiaal- ja töövaldkonnale järgmiseks seitsmeks aastaks.

 

Jätkusid läbirääkimised hooldustöötajate palgaleppe üle. Läbirääkimistest võtavad osa Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad, hoolekodude pidajad ning sotsiaalala töötajaid esindavad ametiühingud.

 

Sotsiaalministeerium on valmistanud rida ettepanekuid perepõhise asendushoolduse edendemiseks. Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste väljatöötamiskavatsus saadetakse huvigruppidele arvamuse avaldamiseks märtsikuu jooksul.

 

Pensionid ja töövõimetoetuse päevamäär kasvavad 1. aprillist keskmiselt 13,9% ja keskmine pension tõuseb 700 euroni, mis on suurim tõus viimase 15 aasta jooksul. 

 

Tervisevaldkonna infokiri. Veebruar 2023 

 

Ajaveebis

 
 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIS

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond julgustab lastekaitsetöötajaid ka keerulistel juhtudel lastele hooldusperede leidmisel mitte alla andma.

 

Asendus- ja järelhooldusteenuse rahastamiseks eraldatakse kohalikele omavalitsustele 2023. aastal 21,3 miljonit eurot. 

 

Teemalehel pension.sotsiaalkindlustusamet.ee leiab pensionikalkulaatori ja teemakohast infot. Pensioninõustamise teenusele saab registreeruda meiliaadressil pensioniplaan@sm.ee.

 

Ajaveebis

 
 

ASTANGU KRK-s

16. märtsil toimub HEVI ehk haridusliku erivajadusega õppijate infomess, kus kutsekoolid tutvustavad HEV noorte õppimisvõimalusi. Lisaks saab infot tugiteenuste kohta ning osaleda hobi- ja töötubades.

 

Astangu keskus ootab õppima erivajadusega inimesi vanuses 16–64, kel on soov valmistuda iseseisvamaks eluks ja võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas. Õppima saab tulla kolmel suunal: kohanemiskursus ja kutsevalik, tööõppekursus või kutseõpe. 

 

Astangu keskus uuendab koostöös töötukassaga Jobpics karjäärinõustamise vahendit. Tööalaseid huvide väljaselgitamiseks kasutatakse ametikaarte fotodega. Neid uuendades ja ettevõtetes pildistamas käies selgus, et paljud ametid on muutunud ja ettevõteti erinevad. 

 

Õppeaasta alguses avati Astangu keskuses keelekümbluse kohanemiskursus EDGAR, mis on mõeldud haridusliku erivajadusega noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Kursus on esimene omataoline Eestis. Esimesest poolaastast tegi kokkuvõtte projektispetsialist Anna Golubeva.

 
 

ÜLESKUTSE

Õiguskantsler kutsub 21. märtsini kandideerima inimõiguste nõukoja II koosseisu. ÜRO inimõiguste kaitse ja edendamise põhimõtete kohaselt tegutseb õiguskantsleri juures vabatahtlikest liikmetest koosnev nõukoda, mille ülesanne on aidata õiguskantsleril märgata ja lahendada probleeme inimõigustega seotud valdkondades.

 
 
 

NULA inkubaator ootab ühiskonda muutvaid ideid 31. märtsini.

 
 

HANKED

Sotsiaalministeerium otsib lepingupartnerit, et uurida täisealiste eestkoste korraldust. Uuringu eesmärk on välja selgitada Eestis praegu kehtiva eestkostesüsteemi kitsaskohad ning võimalused otsuse tegemist toetava keskkonna kujundamiseks ja rakendamiseks Eestis. Riigihanke pakkumuse esitamise tähtaeg on 16. märts.

 

Sotsiaalkindlustusamet otsib uuringupartnerit kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise MARAC mudeli hindamiseks. Pakkumisi oodatakse 15. märtsini. 

 
 

VALITSUSE OTSUSED

Vabariigi Valitsus kinnitas määruse muudatuse, millega suurendatakse õpilaskodutoetuse riiklikku toetust 2023. aastaks. 

 

Riik hüvitab laste ja puuetega inimeste bussisõidu 4,2 miljoni euroga.

 
 

RIIGIKOHTU LAHEND

Kohtuasi 2-21-5895. Riigikohus märkis vanemate vahel lapsega suhtlemise korra üle tekkinud vaidluses, et seadusest ei tulene vanemate eelduslikku õigust nõuda, et laps viibiks nende kummagi juures võrdse aja. Ühe asjaoluna lapse huvide väljaselgitamisel tuleb võtta lapse arvamus.

 
 

ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHAD

 
 

ÕIGUS

Tervisekassa nõuab tervisekahju tekitajatelt raha tagasi. Inimene, kes on teisele tekitanud tervisekahju, peab hüvitama kannatanu raviarved, ajutise töövõimetuse hüvitised ja ravimid. Kui nõudeavalduse saaja keeldub ravikulude hüvitamisest, pöördub tervisekassa kahju tekitaja vastu kohtusse.

 
 

UURIMUSED JA ANALÜÜSID

Sõjapõgenike küsitlusuuring (2023). Tartu Ülikooli sotsiaalteadusliku rakendusuuringute keskus RAKE, mõttekoda Praxis. Loe ka tutvustust, sotsiaalministeeriumi pressiteadet

 

Eesti alaealiste elanike kokkupuuted hasart- ja videomängudega (2022). Kantar Emor / Sotsiaalministeerium, Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus

 
 

STATISTIKA

Alaealiste õigusrikkumised vähenesid aastaga pisut. Levinumad õigusrikkumised olid vägivallakuriteod – enamasti kaklused või löömised – aga ka vargused ja alkoholi tarbimine, selgus justiitsministeeriumi 2022. aasta kuritegevuse ülevaatest.

 

Mida noored oma ajaga teevad? Statistikaameti blogi, 13.03

 
 

KAMPAANIA

Euroopa Komisjoni kampaania Hoia silmad lahti juhib tähelepanu kuriteoohvrite õigustele

 
 

PUBLIKATSIOONID

 
 

VIDEO

 
 

TASKUHÄÄLING

 
 

TOIMUNUD SÜNDMUSTE SALVESTISED

 
 

MEEDIAKAJASTUSED 

Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli: naistevastase vägivalla lõpetamiseks vajame revolutsiooni. ERR, 08.03

 

Üheksa lapse abipalved, mis murravad südame. Eesti Ekspress, 08.03 (tasuline artikkel)

 

Muster kordub. Maardu linn läks kohtusse puudega mehe ema vastu, kes liiga agaralt teenuseid nõuab. Eesti Päevaleht, 07.03 (tasuline artikkel)

 

Milline on ühe kriisihoolduspere argipäev? TV3 Stuudio, 07.03

 

Puudega töötajad jäid aasta algusest toetuseta. Amet: mõistame pahameelt. Õhtuleht,

05.03 (tasuline artikkel)

 

Jüri Kõre: Lihtsam tee hooldekodusse. Tartu Postimees, 03.03 (tasuline artikkel)

 

Koeru hooldekeskuse endist tegevusjuhendajat süüdistatakse hoolealuste seksuaalses ärakasutamises. Delfi, 03.03 (tasuline artikkel)

 

Noor Meister: hooldustöötajad. Kanal 2, 02.03

 

Kuidas jõuavad meediasse hirmujuhtumid hooldekodudest? Kontroll jõuab igasse kohta alles 9 aasta järel. Maaleht, 02.03 (tasuline artikkel)

 

Kui palk viib vaesusesse. Levila, 02.03

 

Mustamäe ametnikud vaenavad kurti meest: teenuse osutamise asemel valetati kohtule, et tema isa on surnud. Eesti Päevaleht, 17.02 (tasuline artikkel)

 
 
 
 

© 2023 Tervise Arengu Instituut