AJAKIRJA UUDISKIRI 2/2024

 
 

AJAKIRJAS

Uued lood veebis

 

Selle aasta esimene number ilmub veebruari lõpus. Kui teie paberajakirja tellimus lõppes detsembris ja soovite seda pikendada, siis täitke ankeet.

 
 

Paberil ajakirja saavad tasuta tellida sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused ja teenuseosutajad, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, kutse- ja kõrgkoolid ning raamatukogud, sotsiaalvaldkonna töötajad ja üliõpilased. 

 
Telli paberil
 
 

TERVISE ARENGU INSTITUUDIS

Tervisekassa, TAI, maakondlikud arenduskeskused ja omavalitsusliidud alustasid koostööprojekti, mille käigus hakkavad kõigis maakondades tööle laste ja noorte tervisedendajad.

 

Terviseinfo uudiskirja uudised

Jaanuaris selgusid esimesed „Tervist edendav töökoht” märgise saajad.

Märgis kannab sõnumit, et organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega.

 
 

TUNNUSTUS

Haridus- ja teadusministeerium tunnustas Noorte Heaks Tänu galal noortevaldkonna parimaid. 

 

President tunnustab tänavu teenetemärgiga 151 inimest. Teenetemärgi saab asenduskodu kasvataja Marina Sepp, laste abistaja Mati Sinisaar Peeteli kogudusest, lastega perede ja laste õiguste eest seisja, vandeadvokaat Helen-Lumelille Tomberg ning laste ja noorte vaimse tervise eestkõneleja, lastepsühhiaater Anne Kleinberg.

 

Toidukaartide projekt nomineeriti selle aasta Euroopa innovatsiooniauhindade konkursil (The Innovation in Politics Awards 2024) sotsiaalse ühtekuuluvuse kategoorias kümne finalisti hulka. Võitja kuulutatakse välja mai alguses.

 
 

ESTA UUDISED

ESTA kutsub sotsiaaltöötajaid osalema kampaanias Särasilmselt sotsiaaltööst ja jagama oma lugu sellest, mis meid selle töö juures köidab ja teeb sotsiaaltöö eriliseks. 

2024. aasta üle-eestiline sotsiaalvaldkonna töötajate ja valdkonda panustajate pidulik tunnustusüritus toimub 19. märtsil Pärnu kontserdimajas. Üritust kantakse üle veebi vahendusel ja seda saab ka järele vaadata.

 

ESTA ootab liikmete ettepanekuid lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 19. veebruariks, et edastada need ministeeriumile. Ettepanekud palutakse saata meiliaadressil Liis.Koppel@eswa.ee

 

Kutse uudised

 
 

HUVIKAITSE

VATEK esitas sotsiaalministeeriumile arvamuse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusele

 

Eesti puuetega inimeste koda osutab alates 2024. aastast tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ning nende lähedastele, kellel on tekkinud mõni küsimus või probleem riigi või kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste saamisel.

 

MTÜ Kuldne Liiga koondab oma veebilehele info omavalitsustes tegutsevate vanemaealiste kogude kohta.

 
 

SÜNDMUSED JA KOOLITUSED

Rohkem sündmusi leiad Sotsiaaltöö sündmuste kalendrist

 
 

ÜLIKOOLIDES

Tallinna tehnikakõrgkooli (TTK) teenusmajanduse instituut alustab sügisel Õiglase Ülemineku Fondi projekti raames sotsiaaltöö eriala õpetamist Ida-Virumaal. Õppima on oodatud Ida-Virumaal sotsiaalvaldkonnas juba töötavad inimesed, kes soovivad omandada kõrghariduse.

 

TTK teenusmajanduse instituut sõlmis koostöökokkuleppe Rakvere eragümnaasiumiga ja hakkab õpetama gümnaasiumiõpilastele valikainekursust „Sissevaade tänapäevasesse sotsiaaltöösse“.

 

TÜ Pärnu kolledž võtab koos partneritega osa Riigikantselei korraldatavast Innosprindist. Meeskonna idee keskmes on täita praegune lünk hoolekandeasutuste, esmatasandi tervishoiusüsteemi ja kohaliku omavalitsuse vahelises infovahetuses.

 

Veebruarist algas kandideerimine Tartu ülikooli magistriõppesse. Eestikeelsesse magistriõppesse saab kandideerimisavaldusi esitada 26. juunini.

 

TÜ ühiskonnateaduste instituudi riski ja kerksuse uurimisrühm aitab SYNERGIES projekti raames arendada kriisivalmiduse lahendusi, mis hoiavad hädaolukorda sattunud inimeste elu, tervist ja vara.

 
 

SOTSIAALMINISTEERIUMIS

Sotsiaalministeeriumi veebilehel saab tutvuda Õiglase Ülemineku Fondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuulufusfondi toetuse andmise tingimuste alusel kavandatavate tegevustega. Struktuurivahenditest toetatakse muu hulgas pikaajalise hoolduse meetmete rakendamiseks vajalike infosüsteemide arenduste ja nutikate IT-lahenduste kasutuselevõttu, maakondlike integreeritud heaoluteenuste keskuste loomist Narvas ja Kuressaares ning kogukonnapõhiste toetatud eluasemete rajamist.

 

Vabaühendused saavad sotsiaalministeeriumilt 3 mln eurot toetust sotsiaalse heaolu ja tervise edendamiseks.

 

Valitsus otsustas luua puudega inimestele mootorsõidukimaksust erisusi.

 

Ajaveebis

 
 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIS

SKA laste heaolu osakonna asendushoolduse talituse struktuur muutus, kõik asendushoolduse valdkonnaga seotud tegevused toodi ühe teenuse ja ühe juhi alla. 

 

Koostöös Tallinna linna ja ööeluasutustega alustati kampaaniaga Märka. Sekku. Aita, et tõsta teadlikkust seksuaalsest ahistamisest. Kodulehele www.palunabi.ee/ooelu on koondatud soovitused, kuidas pealtnägijana sekkuda ja ohvrit aidata. Ööeluasutuste töötajaid koolitatakse märkama seksuaalse ahistamise juhtumeid, sekkuma ja aitama ohvrit. Koostatakse koolitusi toetav juhend. 

 

Jaanuaris toimus Kagu-Eesti mentorlusprogrammi visioonipäev. Mentorlusprogrammi eesmärk on võimestada Põlva, Valga ja Võru maakonda ning sealseid omavalitsusi sotsiaalteenuseid strateegiliselt planeerima ja teenuste kättesaadavust parandama.

 

Kantar Emor viib ellu lasteabi tulemuslikkuse uuringu, mille peaeesmärk on hinnata lasteabi tulemuslikkust abivajavate ja hädaohus olevate laste juhtumites ning teha ettepanekuid töö parandamiseks. Analüüsitakse, kuidas on lastekaitsetöötajad lasteabi edastatud infot hinnanud, mil määral on info olnud abiks ning kuivõrd lasteabi tegevus mõjutab abi jõudmist lapse ja pereni enne probleemide süvenemist. Lastekaitsetöötajaid oodatakse osalema individuaal- ja grupiintervjuudes. Lisainfo: Kristi.Asser@sotsiaalkindlustusamet.ee

 
 

ASTANGU KRK-s

Astangu keskuses toimub 14. märtsil HEVI ehk haridusliku toevajadusega õppijate infomess. Kohal on kutsekoolid ja karjäärinõustajad, kes aitavad toevajadusega noorel üles leida endale sobiv õppimisvõimalus ja keskkond. Toimuvad hobitoad noortele ning töötoad spetsialistidele ja lähedastele. 

 
 

EELNÕU

Sotsiaalministeerium saatis 9. veebruaril kooskõlastamisele lastekaitseseaduse jt seaduste muutmise eelnõu, arvamusi oodatakse 1. märtsini. Loe pressiteadet

 

Valitsus saatis Riigikogusse eelnõu, mis võimaldab patsiendil jätkata kahest kuust pikema haiguslehe ajal töötamist osalise koormusega või kergemate tööülesannetega ning saada töötasu. Tervisekassa ja tööandja maksaks pikaajalise haiguse ajal töötajale tema haigestumise eelse töötasu võrdsetes osades. Eelduslikult võiks muudatus jõustuda selle aasta 15. aprillist.

 
 

AVATUD TAOTLUSVOORUD

14. veebruaril avanes riigieelarvelise meetme Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele taotlusvoor. Ka meetme Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele taotlusvoor avatakse veebruarikuu jooksul. 

 

26. veebruaril avaneb taotlusvoor Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine. Toetust teenuste loomiseks või ümberkujundamiseks saavad taotleda omavalitsused ja nende asutused, valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused. Infopäev toimub 7. märtsil.

 

26. veebruaril avaneb meetme Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine taotlusvoor. Eesmärk on parandada tööturult eemale jäänud ja tööturul ebasoodsas olukorras olevate naiste tööle saamise võimalusi ja suurendada aktiveerimismeetmete kättesaadavust.

 

1. aprillil avaneb kohalikele omavalitsustele suunatud meede Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas. Taotlejatel on võimalik saata rakendusasutusele oma eskiisprojekt eelkontrolliks.

 

Kuni 15. märtsini on avatud taotlusvoor kohalikele tegevusrühmadele. Toetatakse nende strateegias nimetatud tegevusi, mis aitavad parandada pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning leevendada hoolduskoormust; tagada elanike inimväärikust, sealhulgas vähendada vaesust ja suurendada sotsiaalset kaasatust.

 

26. märtsini on võimalik esitada projekt KÜSK-i Laste õiguste ja osalemise taotlusvooru.

 

Avatud on meede, mille abil saab parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Võru ja Tartu maakonna projektitaotlusi saab esitada 1. aprillini.

 
 

ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHAD

 
 

TÖÖÕIGUS

 
 

UURIMUSED JA ANALÜÜSID

Täisealiste eestkostekorralduse uuring Eestis. (2023). Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

 

Teiste riikide praktikate kaardistus ja analüüs komorbiidselt esinevate häiretega isikutele toe pakkumiseks Eestis. (2023). Haap Consulting. Tellija: tervise arengu instituut.

 

Eestis kasutatavate väheintensiivsete psühholoogiliste sekkumiste ülevaade. (2023). Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

 

Hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolitusprogrammi tulemuslikkuse hindamine (2018–2023). Tervise arengu instituut.

 

VEPA metoodika tulemused. (2024). Tervise arengu instituut.

 
 

STATISTIKA

Statistikaameti andmekool: Millele kulub riigi raha?

 

Sotsiaalkindlustusameti ülevaade: 2023. aastal leidis igal nädalal üks laps kodu hooldusperes

 
 

MATERJALID

Veebileht

Tallinna lastekodu avas veebilehe kriisipere.ee, et leida kriisi- ja erihooldusperesid, kes pakuksid sünniperest eraldatud lastele hoolt ja tähelepanu.

 
 
 

Veebikäsiraamat

Eesti loovteraapiate ühingu tantsu- ja liikumisteraapia osakonnal valmis koostöös Läti ja Leedu kolleegidega veebikäsiraamat eesliinitöötajatele, et aidata toime tulla igapäevase suure töökoormuse, stressi ja pingega. Tegemist on praktilise harjutuste kogumikuga, kus paljud harjutused on esitatud ka heli- või videoformaadis. 

 

Taskuhääling

Blogipostitus

 
 

TOIMUNUD SÜNDMUSTE MATERJALID

 
 

MEEDIAKAJASTUSED 

Riigikohtu üldkogu hakkab hooldusreformi põhiseaduslikkust arutama. ERR, 13.02 

Endiste erikoolide lastega hakkab tegelema erihoolekandeasutus. Eesti Päevaleht, 03.02 (tasuline artikkel)

Monika Haukanõmm: auke sotsiaalkaitses lapitakse silmamoondusega. ERR, 02.02.

Eluohtlikust haigusest imekombel toibunud naine jäi valla eestkostel kodutuks. Postimees, 31.01 (tasuline artikkel)

Sotsiaalkaitseminister soovib viia rehabilitatsiooni oma kulurealt tervisekassa alla. Tervishoius selleks raha pole. Eesti Päevaleht, 30.01 (tasuline artikkel)

Riik plaanib sotsiaalse rehabilitatsiooni senisel kujul lõpetada. ERR, 29.01

Anija, Raasiku ja Kuusalu valla sotsiaaltöö võimalused. Sõnumitooja, 24.01   

„Keegi ei taha last ära võtta!“ Varajane märkamine ilma sekkumiseta last ei aita. Pealinn, 21.01

Noorsootöötajad: noortega tuleb uimastite teemal arutleda, mitte hirmutada. ERR, 18.01

KOVid vaevlevad rahapuuduse käes: „2008.–2009. aasta majanduskriis oli nohu tänavuse kõrval“. Maaleht, 11.01

 
 

© 2024 Tervise Arengu Instituut